26-CHỚ THỜ THẦN TƯỢNG 

26-CHỚ THỜ THẦN TƯỢNG    Là con người chúng ta phải tuyệt đối tôn thờ Đấng Tạo Hoá, là đấng … Continue reading 26-CHỚ THỜ THẦN TƯỢNG