1-Ðức Chúa Trời

Ðức Chúa Trời   1. Ðức Chúa Trời là ai? Ðức Chúa Trời là Ðấng tạo thành trời đất, vạn … Continue reading 1-Ðức Chúa Trời