1-Ðức Chúa Trời

Ðức Chúa Trời 1. Ðức Chúa Trời là ai? Ðức Chúa Trời là Ðấng tạo thành trời đất, vạn vật, … Continue reading 1-Ðức Chúa Trời