Những Bài Chat Dắt Chiên Lạc Về Nhà Cha

A-NHỮNG BÀI CHÁT GIÚP NGƯỜI ĐÃ TIN CHÚA TỪ LÂU NHƯNG CÒN SỐNG TRONG TỘI LỔI ĐƯỢC TRỞ VỀ:

BÀI SỐ 1: Bài chat với E.H. theo đạo Công Giáo nhiều năm nhưng chưa biết điều răn của Ngài còn sống trong tội lổi ăn năn đuợc Chúa Cha chấp nhận cho trở về nhà Cha bình an. (218)

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/24/bai-so-1-bai-chat-voi-e-h-theo-chua-nhung-sonong-trong-toi-loi/

_______________________________________________________

BÀI SỐ 2: Bài chat với B. Phan, bị hiếp dâm lúc còn nhỏ được Chúa Jesus giải phóng (4)

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/24/bai-so-2-bai-chat-voi-b-phan-bi-hiep-dam-luc-con-be-da-duoc-chua-jesus-giai-phong-4/

________________________________________________________

BÀI SỐ 3: Bài chat với một con cái Chúa sa ngã bệnh viêm gan B và C được Chúa chữa lành.:

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/24/bai-so-3-bai-chat-voi-con-cai-chua-sa-nga-bi-benh-viem-gan-bc-duoc-chua-chua-lanh/

____________________________________________________

BÀI SỐ 4: Bài chat với một tín đồ sa ngã được Chúa giải phóng.

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/24/bai-chat-voi-mot-tin-do-sa-nga-duoc-chua-giai-phong/

___________________________________________________

BÀI SỐ 5: Bài chat với K.N. bị tà linh đánh phá được Chúa giải phóng.

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/24/bai-chat-voi-k-n-bi-ta-linh-danh-pha-duoc-chua-giai-phong/

___________________________________________________

BÀI SỐ 6: Bài chat với H.D. bị tà linh đánh phá tự làm theo bài DỌN RÁC TÂM LINH được Chúa giải phóng.

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/24/bai-chat-voi-h-d-bi-ta-linh-danh-pha-lam-theo-bai-don-rac-tam-linh-duoc-chua-giai-phong/

___________________________________________________________________________________________

B-NHỮNG BÀI CHAT GIÚP NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA

BÀI SỐ 1: Bài chat với nguoi hầu việc Chúa có ân tứ chữa lành đuổi quỉ nhưng bì bị vuớng vào tội tà dâm nên bị ma quỷ kiện cáo nhảy vào người được Chúa giải phóng.

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/23/bai-chat-voi-mot-nguoi-hau-viec-chua-bai-so-1/

________________________________________________

BÀI SỐ 2: Bài chat với G.I. giúp chồng hầu việc Chúa nhưng vì học theo thần học sai lạc ân điển rẻ tiền bị nhiều tà linh đánh phá được Chúa giải phóng

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/24/bai-so-2-bai-chat-voi-g-i-vo-nguoi-hau-viec-chua-duoc-chua-giai-phong/

_____________________________________________________________________________________________________

C-NHỮNG BÀI CHAT GIÚP NGƯỜI THEO ĐẠO PHẬT TIN CHÚA:

BÀI SỐ 1: Bài chat với B.B. người ngoại đạo nhiều tội lổi ăn năn được Cha tha thứ và chấp nhận cho trở thành con cái của Ngai. (112)

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/24/bai-1-bai-chat-voi-b-b-ngoai-dao-duoc-cha-chap-nhan-lam-con-cua-ngai/

______________________________________________________________________________________________________

D-NHỮNG BÀI CHAT GIÚP NHỮNG CÔ GÁI MÃI DÂM TRỞ VỀ VỚI CHÚA TỪ BỎ CON ĐUỜNG TÀ:

BÀI SỐ 1: Bài chat với D.R. một cô gái đạo Công Giáo làm gái mãi dâm được Cha thương xót cho trở về (205)

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/24/bai-chat-voi-d-r-mot-chien-chua-xa-nga-lam-gai-mai-dam-duoc-cha-thuong-xot-cho-tro-ve-bai-so-205/

_________________________________________________

BÀI SỐ 2: Bài chat với D.R. tin Chúa đi hai hàng vừa làm gái gọi vừa theo Chúa được Cha thương xót cho trở về nhà Cha bình an. ( 233)

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/24/bai-chat-voi-d-r-mot-chien-chua-sa-nga-lam-gai-duoc-chua-cuu-phan-ii-bai-so-233/

____________________________________________________________________________________________________________