MẶC KHẢI VỀ THIÊN ĐÀNG &HỎA NGỤC

______________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 6: BÀI LÀM CHỨNG CỦA BILL WEISE : 23 PHÚT TRONG HỎA NGỤC:

Phần 1: https://mannaandlivingwatersministries.com/2020/05/26/23-phut-trong-hoa-nguc-bill-weise/

Phần 2:https://mannaandlivingwatersministries.com/2020/05/26/23-phut-trong-hoa-nguc-bill-weise-phan-2/

Phần 3: https://mannaandlivingwatersministries.com/2020/05/26/23-phut-trong-hoa-nguc-bill-weise-phan-3/

________________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 5: BÀI LÀM CHỨNG CỦA MỤC SƯ PARK YONG GYU

https://mannaandlivingwatersministries.com/2020/05/02/bai-lam-chung-cua-muc-su-park-yong-gyu/

________________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 4: BÀI LÀM CHỨNG CỦA MICHAEL SAMBO

Phần 1: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/11/06/chuong-1-su-mac-khai-ve-duc-chua-troi-thanh-khiet-va-su-doan-xet-boi-michael-sambo/

Phần 2: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/11/06/chuong-2-su-mac-khai-ve-thien-dang-va-hoa-nguc-cua-michael-sambo/

Phần 3: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/11/06/chuong-3-mac-khai-tam-linh-ve-su-thanh-sach-va-su-sua-phat-cua-duc-chua-troi-boi-michael-sambo/

Phần 4: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/11/06/chuong-4-su-mac-khai-thieng-lieng-cua-thien-dang-va-hoa-nguc-boi-michael-sambo/

Phần 5: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/11/06/chuong-5-mac-khai-ve-su-thanh-sach-va-su-ket-an-boi-michael-sambo/

(Phần 6: chưa có bài để dịch)

_____________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 3: BÀI LÀM CHỨNG CỦA UBANI KINGSLEY:

Phần 1: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/30/mac-khai-ve-thoi-ky-cuoi-cung-boi-ubani-kingsley/

Phần 2: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/11/04/mot-canh-bao-khac-ve-hoa-nguc-boi-ubani-kingsley-bai-so-2/

Phần 3: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/30/mac-khai-ve-thoi-ky-cuoi-cung-boi-ubani-kingsley/

________________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 2: BÀI LÀM CHỨNG CỦA CHRISTOPHER ZORMELO :

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/28/bai-so-9-mac-khai-cua-dia-nguc-boi-christopher-zormelo/

___________________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 1: BÀI LÀM CHỨNG CỦA MỤC SƯ RODOLFO ACEVEDO:

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/27/loi-chung-cua-muc-su-rodolfo-acevedo-ve-hoa-nguc-va-hoi-thanh-hien-nay/