EX-SATANISTS TIN CHÚA GIÊ-SU

__________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 11: ẢO THUẬT GIA TIN CHÚA: LỜI CHỨNG CỦA BAKAJIKA MUANA NKUBA (6 CHƯƠNG)

CHƯƠNG 1:https://mannaandlivingwatersministries.com/2020/05/15/nha-ao-thuat-duoc-cuu-khoi-hoa-nguc-bakajica-muan-nkuba/

CHƯƠNG 2https://mannaandlivingwatersministries.com/2020/05/15/loi-chung-cua-bakajika-muana-nkuba-chuong-2/

CHƯƠNG 3https://mannaandlivingwatersministries.com/2020/05/15/loi-chung-cua-bakajika-muana-nkuba-chuong-3/

CHƯƠNG 4:https://mannaandlivingwatersministries.com/2020/05/15/loi-chung-cua-bakajika-muana-nkuba-chuong-4/

CHƯƠNG 5:https://mannaandlivingwatersministries.com/2020/05/15/loi-chung-cua-bakajika-muana-nkuba-chuong-5/

CHƯƠNG 6:https://mannaandlivingwatersministries.com/2020/05/15/loi-chung-cua-bakajika-muana-nkuba-chuong-6/

__________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 10: BÀI LÀM CHỨNG CỦA CẬU CHIJIOKE: 150 NĂM TRONG BÓNG TỐI

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/30/bai-lam-chung-cua-ban-chijioke/

__________________________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 9: BÀI LÀM CHỨNG CỦA CHRISTOPHER ZORMELO :

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/28/bai-so-9-mac-khai-cua-dia-nguc-boi-christopher-zormelo/

___________________________________________________________________________

BÀI SỐ 8: BÀI LÀM CHỨNG CỦA NHÀ TRUYỀN GIÁO RUDOLFO ACEVEDO

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/27/loi-chung-cua-muc-su-rodolfo-acevedo-ve-hoa-nguc-va-hoi-thanh-hien-nay/

__________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 7: PHẦN 1: BÀI LÀM CHỨNG CỦA NHÀ TRUYỀN GIÁO ABRAHAM YAKUBU

Phần 1: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/27/bai-lam-chung-cua-muc-su-abraham-yakubuphan-1/

Phần 2: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/27/loi-chung-cua-muc-su-abraham-yakubu-phan-2-cua-loi-chung/

_________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 6: BÀI LÀM CHỨNG CỦA NHÀ TRUYỀN GIÁO OLUFUNMILAYO

Phần 1: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/20/bai-lam-chung-cua-nha-truyen-giao-olufumilayo-phan-1/

Phần 2: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/20/loi-chung-cua-co-olufumilayo-phan-2/

Phần 3: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/20/bai-lam-chung-cua-co-olufumilayo-phan-3/

Phần 4:https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/22/bai-lam-chung-cua-olufunmilayo-phan-4/

Phần 5:https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/22/bai-lam-chung-cua-nha-truyen-giao-olufunmilayo-phan-5/

_________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 5: BÀI LÀM CHỨNG CỦA EMMANUEL OMOOBAJESU E X-SATANIST

Phần 1: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/15/loi-chung-cua-nha-truyen-giao-emmanuel-omoobajesu-ex-satanist-phan-1/

Phần 2: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/15/loi-chung-cua-emmanuel-omoobajesu-ex-satanist-phan-2/

Phần 3: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/16/bai-lam-chung-cua-emmanuel-omoobajesu-phan-3/

__________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 4: BÀI LÀM CHỨNG CỦA AUGUSTO MAQUENGO E X-SATANIST

Phần 1: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/12/bai-lam-chung-cua-augusto-maquengo-e-x-satanist-phan-1/

Phần 2: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/12/bai-lam-chung-cua-augusto-maquengoe-x-satanist-phan-2/

Phần 3: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/12/bai-lam-chung-cua-augusto-maquengo-ex-satanist-phan-3/

Phần 4: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/12/bai-lam-chung-cua-augusto-maquengo-ex-satanist-bai-so-4/

Phần 5: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/14/2185/

____________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 3: BÀI LÀM CHỨNG CỦA EX-SATANIST STEVEN KOFI

Phần 1: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/09/bai-so-3-bai-lam-chung-gay-soc-cua-steven-kofi-ex-satanist/

Phần 2: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/10/bai-lam-chung-cua-e-x-satanist-steven-kofi-bai-2/

____________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 2: BÀI LÀM CHỨNG CỦA MỤC SƯ JONAS E X-SATANIST

Phần 1: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/09/28/loi-chung-cua-m-s-jonas-ex-satanist/

Phần 2: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/09/28/loi-lam-chung-cua-muc-su-jonas-ex-Satanist-phan-2/

Phần 3: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/09/29/loi-chung-that-cua-muc-su-jonas-ex-satanist-phan-3/

Phần 4: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/09/30/loi-chung-cua-muc-su-jonas-phan-4/

Phần 5: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/01/loi-chung-cua-muc-su-jonas-e-x-satanist-bai-so-5/

Phần 6: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/02/bai-lam-chung-cua-muc-su-jonas-ex-satanist-bai-so-6/

Phần 7: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/03/bai-lam-chung-cua-muc-su-jonas-ex-satanistbai-so-7/

Phần 8: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/05/2037/

Phần 9: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/05/bai-lam-chung-cua-muc-su-jonas-ex-satanist-bai-so-9/

Phần 10: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/07/bai-lam-chung-cua-muc-su-jonas-bai-so-10/

Phần 11: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/07/bai-lam-chung-cua-muc-su-jonas-ex-satanist-bai-so-11/

Phần 12: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/08/bai-lam-chung-cua-muc-su-jonas-ex-satanist-bai-so-12/

Phần 13: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/09/bai-lam-chung-cua-muc-su-jonas-ex-satanist-bai-so-13/

___________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 1: BÀI LÀM CHỨNG CỦA CÔ NONKOLISO NGELEKA:

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/09/28/loi-chung-cua-co-nonkoliso-ngeleka-ex-satanist/