MỜI CÁC BẠN THEO DỎI 7 NĂM ĐẠI NẠN TRONG THỜI KỲ CUỐI CÙNG CỦA MUÔN VẬT TRƯỚC NGÀY CHÚA JESUS TÁI LÂM

MỜI CÁC BẠN THEO DỎI 7 NĂM ĐẠI NẠN TRONG THỜI KỲ CUỐI CÙNG CỦA MUÔN VẬT TRƯỚC NGÀY CHÚA JESUS TÁI LÂM

Khải-huyền 11 – (1926)

1 Bấy giờ có người ban cho tôi một cây lau giống như cây gậy, và biểu tôi rằng: Hãy đứng dậy đo đền thờ Ðức Chúa Trời, bàn thờ, và những kẻ thờ lạy tại đó.

2 Còn sân ngoài đền thờ thì hãy để nó ra ngoài, đừng đo làm chi; vì chỗ đó đã phó cho dân ngoại, họ sẽ giày đạp thành thánh đủ bốn mươi hai tháng (3.5 năm).

3 Ta sẽ cho hai người làm chứng ta mặc áo bao gai đi nói tiên tri trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày (3.5 năm).

4 Hai người làm chứng ấy tức là hai cây ô-li-ve và hai chơn đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian.

5 Nếu ai muốn làm hại hai người đó, thì có lửa ra từ miệng hai người thiêu nuốt kẻ thù nghịch mình: kẻ nào muốn làm hại hai người thì phải bị giết như vậy.

6 Hai người có quyền đóng trời lại, để cho trời không mưa trong những ngày mình nói tiên tri; hai người lại có quyền biến nước thành huyết và khiến các thứ tai nạn làm hại trên đất, lúc nào muốn làm cũng được cả.

7 Khi hai người đã làm chứng xong rồi, có con thú dưới vực sâu lên, sẽ chiến đấu cùng hai người; thú ấy sẽ thắng và giết đi.

8 Thây hai người sẽ còn lại trên đường cái của thành lớn, gọi bóng là Sô-đôm và Ê-díp-tô, tức là nơi mà Chúa hai người cũng đã bị đóng đi trên thập tự giá.

9 Người ta ở các dân tộc, các chi phái, các tiếng, các nước sẽ trông thấy thây hai người trong ba ngày rưỡi, và chúng sẽ không cho chôn những thây ấy trong mồ.

10 Các dân sự trên đất sẽ vui mừng hớn hở về hai người, và gởi lễ vật cho nhàu, bởi hai tiên tri đó đã khuấy hại dân sự trên đất.

11 Nhưng, sau ba ngày rưỡi ấy, có sanh khí từ Ðức Chúa Trời đến nhập vào trong hai người: hai người bèn đứng thẳng dậy, và những kẻ đứng xem đều kinh hãi cả thể.

12 Hai người nghe một tiếng lớn ở từ trên trời đến phán cùng mình rằng: Hãy lên đây! Hai người bèn lên trời trong đám mây và những kẻ thù nghịch đều trông thấy.

13 Ðồng một giờ đó, có cơn động đất lớn; một phần mười của thành đổ xuống, bảy ngàn người chết trong cơn động đất ấy, còn những kẻ khác thất kinh và ngợi khen Ðức Chúa Trời trên trời.

14 “Nạn” thứ nhì qua rồi; nầy “Nạn” thứ ba đến mau chóng.

15 Vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Ðấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời.

16 Hai mươi bốn trưởng lão đương ngồi ở trước mặt Ðức Chúa Trời, trên ngai mình, đều cúi mình sấp mặt xuống, thờ lạy Ðức Chúa Trời,

17 mà rằng: Hỡi Chúa là Ðức Chúa Trời Toàn năng, là Ðấng Hiện Có, Trước Ðã Có, chúng tôi cảm tạ Ngài, vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì.

18 Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thạnh nộ của Ngài đã đến: giờ đã tới, là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn, và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian.

19 Ðền thờ Ðức Chúa Trời bèn mở ra ở trên trời, hòm giao ước bày ra trong đền thờ Ngài, rồi có chớp nhoáng, tiếng, sấm sét, động đất và mưa đá lớn.

CHÚ Ý!

Theo sự bày tỏ của Chúa Thánh Linh tôi tin rằng sau khi hai người chứng của Chúa Jesus đã đi rao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời trong vòng 3 năm rưỡi với uy quyền và phép lạ của Thánh Linh nhưng vẫn còn nhiều người cứng lòng không chịu chấp nhận Chúa Jesus làm chủ cuộc đời họ cho nên Đức Chúa Trời nổi giận, Ngài cho phép con thú Antichrist từ dưới vực sâu lên chiến đấu cùng hai người và giết hai người đi nhưng sau 3 ngày rưỡi hai người bèn sống lại và mọi mắt sẽ trông thấy và kinh hãi. Họ được cất lên trời trong đám mây trước tiên. Đồng một giờ đó có cơn động đất lớn và có thiên sứ thứ 7 thổi loa, Chúa Jesus sẽ tái lâm để tiếp rước các môn đồ trung tín được bay lên không trung để gặp Ngài và được dự tiệc cưới chiên con.

Trên toàn thế gian, trên trái đất con thú Antichrist số 666 và tiên tri giả cùng với sa tan sẽ dấy lên và cai trị kinh hoàng trong vòng 3 năm rưỡi bắt bớ nhiều con cái Chúa Jesus bị bỏ lại ép họ phải chịu nhận con thú số 666 trên trán và trên tay. Sau 3.5 năm, Chúa Jesus trở lại trên trái đất trói con thú 666, tiên tri giả cùng sa tan lại và quăng chúng vào hồ lữa địa ngục đời đời. Chúa Jesus đem các thánh đồ của Ngài đã được cất lên trong lúc Ngài tái lâm trở lại trên trái đất cai trị với Ngài trong vòng 1000 năm hòa bình. Sẽ có trời mới, đất mới, Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời xuống trên trái đất. Biển biến mất trên trái đất, không còn nữa. Mọi dân trên đất hưỡng được 1000 năm hòa bình yên ổn thịnh vượng. Sau 1000 năm, Chúa Jesus thả sa tan ra để cám dổ muôn dân trên đất một lần cuối cùng và cũng có nhiều dân cư trên trái đất theo sa tan như cát bờ biển. Chúa khiến lữa từ trời sa xuống đốt cháy hết những người theo sa tan và trói sa tan lại quăng nó vào hồ lữa địa ngục đời đời.

Sau đó mổi người chết lớn và nhỏ, đều bị đứng trước tòa lớn và trắng với các sách mở ra có ghi hết công việc họ làm từ ngày sanh ra cho đến ngày qua đời và phải chịu phán xét tùy theo công việc họ làm. Kẻ nào không có tên trên sách sự sống đều bị ném xuống hồ lữa (Khải huyền 21:15). Những kẻ hèn nhát, những kẻ chẳng tin, kẻ đáng ghớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và kẻ nào nói dối, phần của họ ở trong hồ có lữa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai. (Khải huyền 21:8)

Các bạn hãy thức tỉnh ăn năn và tin Chúa Jesus ngay hôm nay kẻo quá trể. Các bạn nào muốn tìm hiểu đạo Chúa và tin nhận Chúa Jesus làm chủ cuộc đời mình thì mau liên lạc với tôi. Tôi sẽ giúp các bạn tin nhận Chúa Jesus để được cứu rỗi linh hồn, không bị bỏ lại ngày Chúa Jesus tái lâm. Còn những ai đã tin Chúa Jesus rồi mà đang ở trong tình trạng hâm hẩm hãy mau tìm cuốn sách DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA trong blog của trang www.mannaandlivingwatersministries.com để đọc và tự giải cứu mình ra khỏi sự trói buộc của tà linh hầu nhận lãnh Thánh Linh, được ấn chứng vào nước thiên đàng. Muốn thật hết lòng Amen!

Advertisement