TRÁCH NHIỆM CỦA MÔI-SE ĐỐI VỚI 3 HẠNG NGƯỜI TRÊN THẾ GIAN:

CHÚ Ý! DƯỚI ĐÂY LÀ CÔNG VIỆC CHA GIAO CHO MÔI-SE:TRÁCH NHIỆM CỦA MÔI-SE ĐỐI VỚI 3 HẠNG NGƯỜI THEO CHÚA JESUS ĐƯỢC CHỈ DẠY TRONG CÂU KINH THÁNH DƯỚI ĐÂY LÀ NHƯ THẾ NÀO ĐÃ ĐƯỢC SỰ BÀY TỎ CỦA CHÚA THÁNH LINH NHƯ SAU:

Giu-đe 1: 22-23:

*Hãy trách phạt những kẻ nầy, là kẻ trù trừ;

*Hãy cứu vớt những kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa;

*Còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương lẫn với sợ, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế.”

1-HẠNG NGƯỜI TRÙ TRỪ (THIẾU ĐỨC TIN, HẠNG NGƯỜI HÂM HẨM, ĐỜI SỐNG TÂM LINH NHƯ CÁI VỎNG, LẮC QUA LẮC LẠI, KHÔNG TIẾN XA ĐƯỢC TÍ NÀO TỪ LÚC THEO CHÚA BAO NHIÊU NĂM QUA ): Hãy trách phạt họ. Hãy nói thẳng với họ không sợ họ buồn giận mình. Nói cho họ biết lý do tại sao? Vì họ không chịu học hỏi lời Chúa, luật lệ của Ngài trong Kinh Thánh như tấm gương để biết những hành động của mình đối với Lời Chúa là như thế nào? Vì họ không chịu uống sữa thuộc linh cho đức tin chóng lớn, Vì phạm nhiều tội lỗi nhỏ nhen, làm theo ý riêng của mình, làm ô uế tâm linh, đầy dẩy rác rến, có tội không chịu ăn năn đánh đuổi tà linh dọn sạch lòng để mời Chúa Thánh Linh ngự vào lòng làm đền thờ của Ngài trong thân thể họ để được Chúa Jesus giải cứu họ ra khỏi làm nô lệ cho tội lỗi. Hạng người này Chúa đã cho có quyển sách :”DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA.” Môi-se có thể giới thiệu cho họ để họ tự giải cứu lấy mình ra khỏi vòng tay của quỷ dử hầu trở về nhà Cha trở nên nóng cháy cho Ngài. Những người hâm hẩm sẽ không được cứu rỗi linh hồn sau khi qua đời, và sẽ bị đi vào “nơi có khóc lóc và nghiến răng.”

2-HẠNG NGƯỜI CHƯA BIẾT GÌ VỀ CHÚA JESUS: Hãy cứu vớt họ, rút họ ra khỏi lữa. Hãy đi truyền giáo cứu người, hãy dạn dĩ đi ra làm chứng và nói về Chúa Jesus cho họ để cứu họ ra khỏi hỏa ngục đời đời.

3-HẠNG NGƯỜI PHA-RI-SI, HẠNG NGƯỜI CÓ LINH TÔN GIÁO TRÓI BUỘC, KHÔNG ĐƯỢC TỰ DO TRONG CHÚA: Hãy có lòng thương lẫn với sợ, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế.”Hạng người này rất khó giúp họ được vì họ đang bị tà linh tôn giáo trói buộc dử dội. Kiêu ngạo, không biết lắng nghe, ỷ lại họ đang sống trong thời kỳ ân điển, không sợ tội lỗi vì tưởng và nghe theo giáo lý sai lạc rằng Chúa Jesus tha tội dĩ vãng, hiện tại , và tương lai cho họ xong rồi. Không cần phải ăn năn, không lấy cái còng luật pháp của Chúa mà ngu dại tròng vào đầu mình. Họ đang có sự tự do sống trong tội lỗi. Những người này hay chỉ trích, kích bát, nói lời Chúa trong Kinh thánh rất hay và đánh đổ đức tin của những Môi-se của Chúa, cho nên hãy có lòng thương lẫn với sợ vì họ sẽ kéo chúng ta trở lại con đường củ rất dể dàng, chọc cho chúng ta ghét họ thì chúng ta sẽ trở nên giống họ ngay. Bởi vậy chúng ta nên có lòng thương họ nhưng sợ và lánh xa họ vì họ đang sống trong tội lỗi. Chúa Jesus xa lánh những người Pha-ri-si thì chúng ta cũng nên tránh né những hạng người này. Cám ơn Chúa Thánh linh với những sự bày tỏ này cho admin để giúp những ai đang muốn làm Môi-se cho Chúa. Một sự dạy dổ tuyệt vời, không làm cho Môi-se của Chúa mất nhiều thì giờ không giúp được người Pha-ri-si, không đem lại kết quả gì cho Chúa mà còn phải chán nãn bỏ cuộc vì làm công việc luống công. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Đức Chúa Cha, sự soi dẩn của Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus)

Advertisement