25: CHỚ HAM MÊ THẾ GIAN VÀ NHỮNG GÌ THUỘC VỀ THẾ GIAN: 

25: CHỚ HAM MÊ THẾ GIAN VÀ NHỮNG GÌ THUỘC VỀ THẾ GIAN:  Đức Chúa Cha, là đấng tạo hoá … Continue reading 25: CHỚ HAM MÊ THẾ GIAN VÀ NHỮNG GÌ THUỘC VỀ THẾ GIAN: