8: CON NGƯỜI VÀ SATAN

 8: CON NGƯỜI VÀ SATAN (Sưu tầm) A. CON NGƯỜI LÀ HÌNH ẢNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, ĐƯỢC TẠO DỰNG … Continue reading  8: CON NGƯỜI VÀ SATAN