58: HÃY GÌN GIỬ CẶP MẮT SÁNG SỦA CHO MÌNH LÀ ĐỀN THỜ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI:

 58: HÃY GÌN GIỬ CẶP MẮT SÁNG SỦA CHO MÌNH LÀ ĐỀN THỜ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI: Chúa dạy chúng … Continue reading  58: HÃY GÌN GIỬ CẶP MẮT SÁNG SỦA CHO MÌNH LÀ ĐỀN THỜ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI: