54-HÃY DẠY DỔ CON CÁI BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC GIÊ-HÔ-VA :

54-HÃY DẠY DỔ CON CÁI BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC GIÊ-HÔ-VA : Châm-Ngôn 22:6:” Hãy dạy cho trẻ-thơ con đường nó … Continue reading  54-HÃY DẠY DỔ CON CÁI BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC GIÊ-HÔ-VA :