49-HÃY TUYỆT ĐỐI VÂNG LỜI CHÚA DẠY: VỢ PHẢI VÂNG PHỤC CHỒNG VÀ CHỒNG PHẢI CAI TRỊ VỢ.

BÀI SỐ 49-HÃY TUYỆT ĐỐI VÂNG LỜI CHÚA DẠY: VỢ PHẢI VÂNG PHỤC CHỒNG VÀ CHỒNG PHẢI CAI TRỊ VỢ. … Continue reading 49-HÃY TUYỆT ĐỐI VÂNG LỜI CHÚA DẠY: VỢ PHẢI VÂNG PHỤC CHỒNG VÀ CHỒNG PHẢI CAI TRỊ VỢ.