4-Quyền Năng Ðức Thánh Linh

4-Quyền Năng Ðức Thánh Linh “Nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy … Continue reading 4-Quyền Năng Ðức Thánh Linh