29-DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA: 

 “DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA” (3 PHẦN: A, B, VÀ C) (cập nhật mới ngày 16 tháng … Continue reading 29-DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA: