19: NHỮNG ĐIỀU CẦN THIẾT TRONG SỰ CẦU NGUYỆN:

19: NHỮNG ĐIỀU CẦN THIẾT TRONG SỰ CẦU NGUYỆN: I-GỒM 4 PHẦN NHƯ SAU: 1-NGỢI KHEN, TÔN VINH: Chiêm ngưỡng … Continue reading 19: NHỮNG ĐIỀU CẦN THIẾT TRONG SỰ CẦU NGUYỆN: