15: VÂNG THEO TIẾNG CHÚA

15: VÂNG THEO TIẾNG CHÚA “Như vậy đức tin đến bởi sự người ta nghe… lời (Rhema) của Đức Chúa … Continue reading 15: VÂNG THEO TIẾNG CHÚA