14: NGHE TIẾNG CHÚA

 14: NGHE TIẾNG CHÚA Dẫn nhập Đức Chúa Tròi còn đang phán với chúng ta ngày nay không? Chúng ta … Continue reading  14: NGHE TIẾNG CHÚA